中 文 書 籍 目 錄
Barcode Call Number Title Author
T 87594 CHINESE 100 LI Fa Zhan Xin Li Xue Li Bo Te.
發 展 心 理 學
T 84128 CHINESE 128 CAS Ren lun. En Si Te Ka Xi Er.
人 論
T 88903 CHINESE 128.46 HOR Wo jiu shi xi huan zhe yang de ni Korikawa, Nami.
我 就 是 喜 歡 這 樣 的
T 84941 CHINESE 133.3 LON Feng shen shui qi hao yun lai. Long, Tian Ji.
風 生 水 起 好 運 來 龍 天 機
T 88858 CHINESE 133.9 LIN Lian hua shi kong bei zhi ging Ling Ji.
蓮 花 時 空 悲 智 情 伶 姬
T 88855 CHINESE 133.9 LIN Mo li hua de nu er Ling, Ji.
茉 莉 花 的 女 兒 伶 姬
T 85283 CHINESE 133.9 LIN Tong ling ji po mei gui xin Ling Ji.
通 靈 雞 婆 玫 瑰 心 伶 姬
T 90817 CHINESE 133.9 LIN Yu jin xiang tong ling wu Ling, Ji.
鬱 金 香 通 靈 屋 伶 姬
T 88859 CHINESE 133.98 LIN Ru lai de xiao bai he : yi ge xian dai tong ling zhe de zi shu Ling Ji.
如 來 小 百 合 伶 姬
T 84134 CHINESE 150.19 FU Fu luo yi de hou qi zhu zhou xuan Xi ge Men De. Fu Luo Yi De.
弗洛 依 德 後 期 著 作 選 弗洛 依 德
T 84131 CHINESE 150.19 FU Fu luo yi de lun mei wen Xi Ge Men De Fu Luo Yi De.
弗洛 依 德 論美文 選 弗洛 依 德
T 84133 CHINESE 150.19 MAR Ai yu yu wen ming. Marcuse, Herbert = Ma Er Ku, Sai He Bo Te
愛 語 與 文 明
T 87631 CHINESE 150.195 FRE Jing shen fen xi yin lun = Introductory lectures on psycho-analysis Freud, Sigmund, 1856-1939.
精 神 分 析 引 論 弗洛 依 德
T 87595 CHINESE 150.195 FRE Jing shen fen xi yin lun xin bian Freud, Sigmund, 1856-1939.
精 神 分 析 引 論 新 編 弗洛 依 德
T 84136 CHINESE 150.72 BOR Shi yan xin li xue shi Bo, Lin
實 驗 心 理 學 史 波 林
T 84135 CHINESE 150.72 BOR Shi yan xin li xue shi Bo, Lin
實 驗 心 理 學 史 波 林
T 84130 CHINESE 150.72 CHA Xin li xue de ti xi he li lun Cha Pu Lin
心 理 學 的 體 系 和 理 論 查 普 林
T 84129 CHINESE 150.72 CHA Xin li xue de ti xi he li lun Cha Pu Lin
心 理 學 的 體 系 和 理 論 查 普 林
T 73853 CHINESE 152.41 WU Ai qing yi hu hui wei yuan ze = positive love Wu, Danru
愛情以互惠為原則 淡如
T 73817 CHINESE 152.41 YAN Zhen ai mi ma Yang, Xiao Yun.
真愛密碼 楊曉雲
T 88893 CHINESE 158.1 HE Cong ming yong you sui fu li : Ka nei ji gong zhong He, You Long.
聰 明 擁 有 說 服 力 黑 幼 龍
T 90821 CHINESE 158.2 LIU Ai yuan lai de yi ru ci huo da Liu, Yong, 1949-
愛 原 來 可 以 如 此 豁 達 劉 庸
T 73824 CHINESE 174.3 MCC Ru he yu l shu da jiao dao? McCormack, Mark H.
如何與律師打交道
T 85125 CHINESE 177.2 HSI Chuang zhao zi ji de you shi : Pei yang zhi shi wei dao xiang de jing zheng li Hsin hsuen.
創 造 自 己 的 優 勢 心 學
T 85154 CHINESE 181.9 CHE Qing xin yu zi zai : Fu fa de xin li xue fen ci Cheng, Shi Yan.
清 心 與 自 在 鄭石 岩
T 73845 CHINESE 181.9 LIN Tu po ren sheng kun jing de yu yan / Lin Qingxuan zhu. Lin, Qingxuan
突 破人 生 困 境 的 寓 言 林 清 玄
T 87625 CHINESE 190 AYE Er shi shi ji zhe xue = Philosophy in the twentieth century Ai Ye ER.
二 十 世 紀 哲 學 艾 耶 爾
T 84868 CHINESE 190 TE Fen Xi de shi dai = The Age of analysis : er shi shi ji de zhe xue jia M. Huai Te
分 析 的 時 代
T 84884 CHINESE 270.1 ROB Ji du jiao de qi yuan Luo Bo Xun.
基 督 教 的 起 源
T 88852 CHINESE 294.3 CHE Jing si yu = Buddhist priestess Cheng Yen's meditations Cheng Yan, Far Shi.
靜 思 語 證 嚴 法 師
T 88851 CHINESE 294.3 HSI Fo Kuang tsai ken tan Hsing Yun, Da Shi.
佛 光 菜 根 譚 星 雲 大 師
T 85327 CHINESE 294.3 SHE Xue fo qun yi Sheng Yan, Fa Shi.
學 佛 群 疑 聖 嚴 法 師
T 88910 CHINESE 294.3 SHI Kan shen ting gui : Shi Ji Qing de tong ling zhen cha shi jian bu Shi Jie Qing.
看 神 聽 鬼 施 寄 青
T 85124 CHINESE 294.3 XIN Chi zi zhi xin / Mi wu zhi jian = Heart of a child Venerable Master Hsing Yuu.
赤 子 之 心 星 雲 大 師
T 85115 CHINESE 294.3 XIN Mi wu zhi jian = between ignorance and enlightenment Xing-yun-da-shi.
迷 悟 之 間 星 雲 大 師
T 92875 CHINESE 294.3 YUN The carefree life : Dharma words Yun, Hsing.
自在 的 人 十 星 雲 大 師
T 85324 CHINESE 294.34 HSI Xiu jian sheng ming de huang wu Hsing Yun, Da Shi
修 剪 生 命 的荒 蕪 星 雲 大 師
T 85278 CHINESE 294.3923 DAL Ai Shin : The Dalai Lama's book of love & compassion Da Lai La Ma.
愛 心 達 賴 喇 嘛
T 89375 CHINESE 299.51 LAO Truth and nature, popularly known a Daw-Der-Jing. Appended with Chinese texts and the oldest commentaries. Lao-tsu.
老 子
T 87584 CHINESE 302 SOC She hui xin li xue = Social psychology
社 會 心 理 學
T 88916 CHINESE 303.482 ZHA Lao zhong lao mei da bu tong Zhao, Hai Xia.
老 中 老 美 大 不 同 趙 海 霞
T 85144 CHINESE 305.2 WAN Fei Xiang de 12 ba jin yao shi : Kang lao zhuan jia Wang Wei Ming jiao shou. Wang, Wei Ming
費 翔 的 12 把 金 鑰 匙 王 衛 民
T 73834 CHINESE 305.42 CHA Xiao jiao yu xi fu : Zhang youyi yu Xu Zhimo de jia bian Chang, Pang-Mei Natasha, 1965-
小 腳 與 西 服 張 邦 梅
T 88865 CHINESE 306.81 CHE Qian shou di zao xing fu hun yin = Hand in hand in making marriage work Cheng, Shi Yen.
牽 手 締 造 幸 福 婚 姻 鄭石 岩
T 73871 CHINESE 323.623 TON Ju chi ta ch'an = The ABC's of naturalization Tong, Jennie S.
入籍大全
T 88888 CHINESE 330.092 WEN Gao bie pin qiong : Huang Yang san bu qu Wen, Shi Ren.
告 別 貧 窮 溫 世 仁
T 88930 CHINESE 330.951 KAN Jie du Shanghai : 1990-2000 nian shanghai fa zhan li cheng Kang, Yan.
解 讀 上 海 康 燕
T 88950 CHINESE 332.6 MAL Wen jian li cai shi shou zhe = The random walk guide to investing : ten rules for financial success Malkiel, Burton Gordon.
穩 健 理 財 十 守 則
T 85273 CHINESE 345.73 CHE Mei guo fa lu. Chen, Ji An.
美 國 法 律
T 85158 CHINESE 363.25 DEV Yin Qing Feng si wang pin tu : Lafaye jian jun shou an jing bao nei mu = Operation Bravo Deviers-Joncour, Christine, 1947-
尹 清 楓 死 亡 拼 圖
T 88867 CHINESE 363.25 LEE Shen tan Li Chang Yu po an shi lu Lee, Henry C.
神 探 李 昌 鈺 李 昌 鈺
T 73867 CHINESE 368.973 MEI Meiguo qi che bao xian xu zhi
美國汽車保險須知
T 88917 CHINESE 372.6521 LEE Xue Hao ying wen mei you jie jin Lee, Jia Tong.
學 好 英 文 沒 有 捷 徑 李 家 同
T 90816 CHINESE 372.8 ZHO Zhong guo jie ri you lai.
中 國 節 日 由 來
T 84882 CHINESE 401 DUF Mei Xue Yu Zhe Xue = Esthetique et philosophie by Mikel Dufrenne. Mi Gai Er Du Fu Har Na.
美 學 與 哲 學
T 88882 CHINESE 495.1 DI Di ka mei ren zhou 100 dao Chu, Qiu Hua.
低 卡 美 人 粥 100 道
T 73857 CHINESE 495.1 MIN Xin Ying wen fa = new English grammar Ke,qihua
新英文法 柯旗化
T 87606 CHINESE 495.13 ZHU Xie zuo jie jian ci dian Zhu, I Ming.
寫 作 借 鑒 辭 典
T 88913 CHINESE 610 YI Yi Xue zhe yi hang Lai, Qi Wan.
醫 學 這 一 行 賴 其 萬
T 85277 CHINESE 613 JIA You mo tan xin qing song zuo ai : Da kai xin ai hei he zi Jiang Han Sheng.
幽 默 談 性 輕 鬆 做 愛 江 漢 聲
T 88881 CHINESE 613 XIA Xiao Qiang de ai mei zhu yi = Stephanie's wonderland Xiao, Qiang.
蕭 薔 的 愛 美 主 義 蕭 薔
T 88864 CHINESE 613.7 HON Ji bing de xing cheng yu fang fan : Ri chang bao jian zhong he tan Hong, San Ban.
疾 病 的 形 成 與 防 範 洪 山 本
T 85275 CHINESE 615.822 SER Xue dao zhi ya jian kang bai ke Serizawa, Katsusuke, 1915-
穴 道 指 壓 健 康 百 科
T 85282 CHINESE 616.7 NEL Nu xin gu zhi shu song zheng quan shu Nelson, Miriam.
女 性 骨 質 疏 鬆 症 全 書
T 85279 CHINESE 616.85 HSU Hsu yi shi kang you yu chu fang : Dang xin li zhi liao yu shang wei xiao bao Hsu, Tian Sheng.
許 醫 師 抗 優 鬱 處 方 許 天 勝
T 85284 CHINESE 616.89 NAN Zhao zi ji de xin li yi sheng : Jing Shen ke qiu zhen zhi nan Nan Qi.
找 自 己 的 心 理 醫 生 南 琦
T 85274 CHINESE 641.59 CHA Yang sheng fang ai kang ai shi pu Chao, You Fang.
養 生 防 癌 抗 癌 食 譜 曹 幼 方
T 88933 CHINESE 641.59 LIN Lan ren mian Lin, Mei Hui.
懶 人 麵
T 88870 CHINESE 641.59 YAO Shui dang dang mei ren tang Yao, Jia Xiong.
噹 噹 美 人 湯 姚 嘉 雄
T 75528 CHINESE 641.5951 FU Pei Mei's Chinese cook book : Volume I Fu, Pei Mei
培 梅 食 譜 I
T 75529 CHINESE 641.5951 FU Pei Mei's Chinese cook book : Volume II Fu, Pei Mei
培 梅 食 譜 II
T 75530 CHINESE 641.5951 FU Pei Mei's Chinese cook book : Volume III Fu, Pei Mei
培 梅 食 譜 III
T 88914 CHINESE 641.59519 XIA Ha la han guo liao li Xia Mei Mei Zhi Zi.
哈 辣 韓 國 料 理
T 83176 CHINESE 649 AME Ni de liang sui hai zi = Your two-year-old : terrible or tender Ames, Louise Bates.
你 的 兩 歲 孩 子
T 83166 CHINESE 649 AME Ni de san sui hai zi = Your three-year-old : friend or enemy Ames, Louise Bates.
你 的 三 歲 孩 子
T 83167 CHINESE 649 AME Ni De Si Sui Hai Zi = Your four-year-old : wild and wonderful Ames, Louise Bates.
你 的 四 歲 孩 子
T 83173 CHINESE 649 AME Ni De Wu Sui Hai Zi = Your five-year-old : sunny and serene Ames, Louise Bates.
你 的 五 歲 孩 子
T 83178 CHINESE 649 AME Ni de yi sui hai zi = Your one-year-old : the fun-loving, fussy 12- to 24-month-old Ames, Louise Bates.
你 的 一 歲 孩 子
T 88875 CHINESE 649 CHE Jiao hai zi fa hui qian neng : 0 - 6 sui you er de zhi hui jiao qi meng Chen, Wen De.
教孩 子 發 揮 潛 能
T 85078 CHINESE 649.1 DI You er de you xi yu xue xi Di Qi, De Tai Lang.
幼 兒 的 遊 戲 與 學 習
T 84942 CHINESE 649.1 JIN Ling sui you jiao de zui jia shi ji. Jing Shen, Da.
幼 教 的 最 佳 時 機 井 深 大
T 85081 CHINESE 649.1 JUE Chu chu zhou ma ma : Yu er 365 tian Jue Chen.
初 次 做 媽 媽 ﹕ 育 兒 365 天
T 85080 CHINESE 649.1 LU Ying er qian neng kai fa fa. Lu Ding Dun, Su San.
嬰 兒 潛 能 開 發 法
T 83179 CHINESE 649.1 QIN Qin ting hai zi de xin = Listen to your kids' heart.
耹 聽 孩 子 的 心
T 85079 CHINESE 649.1 YU Yu er shi er ge yue.
育 兒 十 二 個 月
T 88894 CHINESE 650.1 MAX Huan ge si kao huan zhong ren sheng : 11 xiang bi bei de si wei ji giao Maxwell, John, 1947-
換 個 思 考 換 種 人 生 ﹕ 11 項 必 備 的 思 維 技 巧
T 85323 CHINESE 650.1 MCC Ha fo reng ran xue bu dao di jing ying ce lue McCormack, Mark H.
哈 佛 仍 然 學 不 到 的 經營 策 略
T 88900 CHINESE 658 CHA Hu yu hu : Guo Tai Ming de quan qiu jing zheng ce lue, Chang, Dian Wen.
虎 與 狐 ﹕ 郭 台 銘 的 全 球 競 爭 策 略
T 88919 CHINESE 658 ZHA CEO jiang tang : 11 wei yuan jian ling dao ren wu da qian zhan guan dian Zhang, Zhong Mou.
CEO 講 堂 ﹕ 11 位 遠 見 領 導 入 物 的 前 瞻 觀 點 張 忠 謀
T 88912 CHINESE 658.04 BOS Ying Bian = Confronting reality : yong dui che lue zhuo dui shi = doing what matters to get things right Bossidy, Larry.
應 變
T 88869 CHINESE 746.43 XIA Tong zhuang bian zhi Xiang Liang Dun Zi.
童 裝 編 織 相 良 敦 子
T 84885 CHINESE 781.65 VUL Jue shi yue Vulliamy, Graham.
爵 士 樂
T 90823 CHINESE 808.2 WAN Ta cong hai shang lai : Zhang Ai Ling chuan qi Wang, Hui Ling.
她 從 海 上 來
T 88918 CHINESE 809 CHE Fang ta hui xuan ti : tui kai wen xue jian de men Cheng, Han.
方 塔 迴 旋 梯 成 韓
T 87601 CHINESE 809.2 MIL Ya Se Mi le his Chu San Wen = The theater essays of Arthur Miller Miller, Arthur, 1915-2005.
亞 瑟 米 勒
T 88879 CHINESE 821 PAN Qiao pan wo you zai deng ni : Pan Yu Qi Qin Shi xuan Pan, Yu Qi.
橋 畔 我 猶 在 等 你
T 87618 CHINESE 821.7 BYR Tang Huang = Don Juan Pai, Iun.
唐 璜
T 87612 CHINESE 821.7 BYR Tang Huang = Don Juan Pai, Iun.
唐 璜
T 84889 CHINESE 824 GEN Pei Gen Lun Shuo Wen ji Fo Pei Gen.
培 根 論 說 文 集
T 87550 CHINESE 848 VOL Fu er tai xiao shuo xuan = The Portable Voltaire Voltaire, 1694-1778.
伏 爾 臺 小 說 選
T 87586 CHINESE 851.1 DAN Shen Qu = The divine comedy Dante Alighieri, 1265-1321.
神 曲
T 85094 CHINESE 863 GAR Fan shi liu piao xiang = conversaciones con Gabriel Chia Si Erh, Ma Erh Ko Si.
番 石 榴 飄 香
T 87568 CHINESE 883 HOM Ao De Xiu Ji = The Odyssey Homer.
奧 德 修 紀
T 82370 CHINESE 895.1 CHE Shang hai se la Chen, Dan Yan.
上 海 色 拉
T 87566 CHINESE 895.1 FEN Li tai wen hsueh Feng, Chi Yong.
歷 代 文 選
T 87560 CHINESE 895.1 FEN Li tai wen hsueh Feng, Chi Yong.
歷 代 文 選
T 85164 CHINESE 895.1 JIA Hong ying zi : Yi ge nu ren yu te de yu yi shi Jian, Zhen.
紅 嬰 子
T 73879 CHINESE 895.1 KIN Zi ji de ren shen zi ji jue ding. cang an, jing mei yi : Wu shi ge yong gar huo chu zhi wo de shen ti an, King, Mei Ling
自 己 的 人 生 自 己 決 定 金 美 齡
T 73831 CHINESE 895.1 WEI Lin shui zhao hua ren Wei, Kefeng
臨水照花人 魏可
T 74413 CHINESE 895.1 XIN Xin huo si dai : Liang Qi Chao, Liang Si Cheng, Lin Hui Yin, Liang Cong Jie, Liang Fan de jia zu wen xue ju hui
薪火四代(上) 梁從誡
T 73874 CHINESE 895.1 XIN Xin huo si dai : Liang Qi Chao, Liang Si Cheng, Lin Hui Yin, Liang Cong Jie, Liang Fan de jia zu wen xue ju hui
薪火四代(下) 梁從誡
T 73846 CHINESE 895.1 XU Xu Zhu Miu juan ji Xu, Zhu Miu
徐志摩全集 徐志摩
T 87600 CHINESE 895.11 CAI Shi Xuan Cai Meng Tuo Fu.
詩 選
T 85161 CHINESE 895.14 SON Yi zhi jian chi Song, Ze Lai.
一 枝 煎 匙 宋 澤 萊
T 75533 CHINESE 895.11 ZHA Selected poems of Qingxing Zhang. Zhang, Qing Xing
張清香短詩集 張清香
T 88885 CHINESE 895.14 CHE Wen Qian xiao mei da Chen, Wen Qian.
文 茜 小 妹 大 陳 文 茜
T 88899 CHINESE 895.14 CHE Wen qian yong tai diao Chen, Wen Qian.
文 茜 詠 嘆 調 陳 文 茜
T 87607 CHINESE 895.14 HE He Er Qin. Zhong duan pian xial shuo ji He Er Qin.
赫 爾 芩 中 短 篇 小 說 集
T 84883 CHINESE 895.14 HON Wei ren chu shi da quan Hong, Ying Ming.
為 人 處 事 大 全 洪 應 明
T 88860 CHINESE 895.14 HOU Hou Wen Yong ji duan pan Hou, Wen Yong.
候 文 詠 極 短 篇 候 文 詠
T 88868 CHINESE 895.14 HUA Shi qi lou de huan xiang = Caprice on 17th floor/ Huang, Lei, 1971-
十 七 樓 的 幻 想 黃 磊
T 88938 CHINESE 895.14 MO Cang ying men ya : Mo Yan xiao shuo jing duan xi lie Mo, Yan.
蒼 蠅 門 牙
T 88940 CHINESE 895.14 WAN Hei tie shi dai : Wang Xiao Bo zhao qi zho pin ji wei jin gao ji. Wang, Xiao Bo.
黑 鐵 時 代 小 波
T 88886 CHINESE 895.1452 LON Mian du da hai de shi hou Long, Yin Tai.
面 對 大 海 的 時 候 龍 應 台
T 90820 CHINESE 895.1954 CHE San bu Chen, Zhi Fan.
陳 之 藩
T 88857 CHINESE 895.1954 LEE Mu yong bu luo xia Lee, Jia Tong 1939-
幕 永 不 落 下 李 家 同
T 90819 CHINESE 895.1954 LEE Yi qie cong ji ben zuo qi Lee, Jia Tong, 1939-
一 切 從 基 本 做 起 李 家 同
T 88866 CHINESE 895.452 XIN Da pu po de gu dong Xing Ling Zi, 1942-
打 不 破 的 骨 董 杏 林 子
T 88876 CHINESE 910 JIA Da bu zho tian xia = My journey to the world Jiao, Ming.
大 步 走 天 下 焦 明
T 82399 CHINESE 920 CHO Chiang ching-kuo y Chang Ya-jo Zhou, Yukou.
蔣 經 國 與 章 亞 若 周 玉 蔻
T 88871 CHINESE 952 HAN Ai lian bei hai dao = Hokkaido Wu, Su Xin.
愛 戀 北 海 道
T 88942 CHINESE 920 TAN Lei Feng ri ji Tan, Jing Jing.
雷 鋒 日 記 譚 菁 菁
T 84881 CHINESE 920.02 BRO Guan jian shi ke Huo Lai Shi Bu Lao Ke We.
關 鍵 時 刻
T 88872 CHINESE 920.7 XIA Qian long yang sheng lu Xiang, Si.
乾 隆 養 生 錄 向 斯
T 87619 CHINESE 922.444 ZWE Yi duan de quan li = The right to heresy; Castellio against Calvin Si Chi Wei Ko, 1881-1942.
異 端 的 權 利
T 88896 CHINESE 951 CHE Hao Chi Che, Qian Zi.
好 吃 車 前 子
T 73822 CHINESE 951.058 ZHA v.2 Zhongguo Liu si zhen xiang = June Fourth : the true story Zhang, Liang
中 國 六 四 真 相 張 良
T 73821 CHINESE 951.058 ZHA v.1 Zhongguo Liu si zhen xiang = June Fourth : the true story Zhang, Liang
中 國 六 四 真 相 張 良
T 88862 CHINESE 975.9 SIL You tai ren de zhuan qian zhi hui : qi da mi jue rang mi cheng gong zhi fu Silbiger, Steven.
猶 太 人 的 賺 錢 智 慧
T 88853 CHINESE B CHA Chang Rong Fa hui yi lu : Chang rong ji tuan zong cai yu hai jie yun de yi sheng Chang, Rong Fa, 1927-
張 榮 發 回 憶 錄 張 榮 發
T 88887 CHINESE B CHE Wen Qian ban sheng yuan Xia, Zhen.
文 茜 半 生 緣 夏 珍
T 82403 CHINESE B DEC De Chuan Jia Kang De Cheng Gong Mi Ji Teng, Gong Fang.
德川 家 康 的 成 功 秘 極
T 85325 CHINESE B HSI Chuan Deng : Hsing Yun da shi zhuan Fu,Zhi Ying.
傳 燈 ﹕ 星 雲 大 師
T 73878 CHINESE B HUA Chuan qi fu hao Huang Ren-zhong Kang, Jin.
傳 奇 富 豪 黃 任 中 康 津
T 84922 CHINESE B KOO Taiwan shi ji hao men : Gu Zhen fu jia zu Si Ma, Xiao Qing.
台 灣 世 紀 豪 門 ﹕ 辜 振 甫 家 族 司 馬 嘯 青
T 73823 CHINESE B LEE Jang cheng chu shuo hua Lee, Henry C.
讓 證 據 說 話
T 73830 CHINESE B LEE Li Guangyao hui yi lu, 1923-1965 = Memoirs of Lee Kuan Yew Lee, Kuan-yew, 1923-
李 光 耀 回 憶 錄 李 光 耀
T 84931 CHINESE B LEE Wai guo ren yan zhong de Li Denghui Matsumoto, Kazuo, 1925-
外 國 人 眼 中 的 李 登 輝 松 本 一 男
T 87554 CHINESE B ROU Can hui lu = Les confessions Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778.
慚 悔 錄
T 88931 CHINESE B SHE Bu shi fen qi : Er er zhi shi de kuai yi ren sheng Shen, Fu Xiong.
不 時 奮 起 沈 富 雄
T 85157 CHINESE B VAU Nan jing da tu sha zhong de mei guo ho pu sha : She ming bao hu zhong hua fu nu de Wei Te Ling Hu, Hua Ling.
南 京 大 屠 殺 中 的 活 菩 薩 胡 華 玲
T 88929 CHINESE B WAN Zai jian zhong gang : Wang Zhong Yu zai xhong gang de gu shi Wang, Chun Rui.
再 見 中 鋼 ﹕ 王 鐘 渝 在 中 鋼 的 故 事 王 純 瑞
T 88883 CHINESE B WEN Ping bu qing yun : Zhong gong xin zong li Wen Jia bao Yang, Zhong Mei.
平 步 青 雲 ﹕ 中 共 新 總 理 溫 家 寶 楊 中 美
T 73848 CHINESE B ZHA Chen jie Zhang, Ning, 1949-
塵劫 張寧
T 84923 CHINESE B ZHE Qian shou fo xin : Zhengyanfashi Ching, Yu-ing.
千 手 佛 心
T 88911 CHINESE F ALB Zai tian tang yu jian de wu ge ren = The five people you meet in heaven Albom, Mitch 1958-
在 天 堂 遇 見 的 五 個 人
T 85270 CHINESE F AN Jue dui yin si An Dun.
決 對 隱 私 安 頓
T 84132 CHINESE F AUS Ao Man Yu Pian Jian Austen, Jane, 1775-1817.
傲 慢 與 偏 見
T 73850 CHINESE F BAI You yuan jing meng er shi nian Bai, Xianyong
遊 園 驚 夢 二 十 年 白 先 勇
T 73841 CHINESE F BAI Nie zi Bai, Xianyong, 1937-
孽 子
T 87587 CHINESE F BAL Huan hui = Lost illusions Ba Er Zha Ke = Balzac, Honor de, 1799-1850.
幻 灰
T 88927 CHINESE F BRO Da wen xi mi ma Brown, Dan, 1964-
達 文 西 秘 碼
T 87574 CHINESE F BRO Jian ai : hsia lo di = Jane Eyre : an autobiography Zhu, Qing Ying = Bront, Charlotte, 1816-1855.
簡 愛
T 73832 CHINESE F CAI Yan tian er n Cai, Sufen
鹽 田 兒 女 蔡 素 芬
T 85855 CHINESE F CER Tang ji ke de = Don Quixote de la Mancha Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616.
唐 吉 軻 德
T 85844 CHINESE F CER Tang ji ke de = Don Quixote de la Mancha Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616.
唐 吉 軻 德
T 85151 CHINESE F CHE Wen qian xiao mei da 2 Chen, Wen qian.
文 茜 小 妹 大 2
T 73852 CHINESE F CHE Ling dang hua Chen, Ying Zhen
玲 鐺 花 陳 映 真
T 73855 CHINESE F CHE Shang ban zu de yi ri Chen, Ying Zhen
上 班 族 的 一 日 陳 映 真
T 73856 CHINESE F CHE Tang Qian de xi ju Chen, Ying Zhen
唐 倩 的 喜 劇 陳 映 真
T 73854 CHINESE F CHE Wan shang di jun Chen, Ying Zhen
萬 商 帝 君 陳 映 真
T 74416 CHINESE F CHE Wo de di di Kang Xiong Chen, Ying Zhen
我 的 弟 弟 康 雄 陳 映 真
T 73851 CHINESE F CHE Zhong xiao gong yuan Chen, Ying Zhen
忠 孝 公 園 陳 映 真
T 88856 CHINESE F CHU Zhong ying dui zhao du Tai Wan xiao shuo = Taiwan literature in Chinese and English
中 英 對 照 讀 台 灣 小 說
T 85851 CHINESE F DIC Da wei kao bo fei = The Personal history of David Copperfield Dickens, Charles, 1812-1870.
大 衛 考 博 菲
T 85850 CHINESE F DIC Da wei kao bo fei = The Personal history of David Copperfield Dickens, Charles, 1812-1870.
大 衛 考 博 菲
T 85853 CHINESE F DOS Ka la ma zuo fu xiong di = The Brothers Karamazov Dostoevsky, Fyodor, 1821-1881.
卡 拉 馬 佐 夫 兄 弟
T 85852 CHINESE F DOS Ka la ma zuo fu xiong di = The Brothers Karamazov Dostoevsky, Fyodor, 1821-1881.
卡 拉 馬 佐 夫 兄 弟
T 88926 CHINESE F EKU Ji mo dong jing tie ta : Lianai bu shi yong tan de Ekuni, Kaori, 1964-
寂 寞 東 京 鐵 塔 江 國 香 織
T 88901 CHINESE F EKU Zhun bei hao da ku yi chang : Jiang Guo Xiang Zhi Ekuni, Kaori, 1964-
準 備好 大 哭 一 場 江 國 香 織
T 87579 CHINESE F FAU Xuan hua yu sao dong = The sound and the fury Fu Ke Na, Wei Lian = Faulkner, William, 1897-1962.
喧 華 與 騷 動
T 87562 CHINESE F FLA Bao fa li fu ren = Madame Bovary Fu Lou Bai = Flaubert, Gustave, 1821-1880.
包 法 利 夫 人
T 85145 CHINESE F GAO Peng you Gao, Xing Jian.
朋 友
T 73816 CHINESE F GAO Yi ge ren de sheng jing Gao, Xingjian.
一 個 人 的 聖 經 高 行 健
T 90813 CHINESE F GAO Hu Xue Yen Gao, Yang.
胡 雪 巖 高 陽
T 90815 CHINESE F GAO Hu Xue Yen Gao, Yang.
胡 雪 巖 高 陽
T 90814 CHINESE F GAO Hu Xue Yen Gao, Yang.
胡 雪 巖 高 陽
T 88891 CHINESE F GAO Xiao bai cai Gao, Yang.
小 白 菜 高 陽
T 88890 CHINESE F GAO Xu Lao hu yu bai gua fu Gao, Yang.
徐 老 虎 與 白 寡 婦 高 陽
T 88928 CHINESE F GAO En yuan jiang hu Guo, Yang.
恩 怨 江 湖 高 陽
T 87613 CHINESE F GOE Shao nian wei te di fan nao = The sorrows of young Werther Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832.
少 年 維 特 的 煩 惱
T 83184 CHINESE F GOL Ying Wang = Lord of the flies Golding, William, Gerald, 1911-
蠅 王
T 88880 CHINESE F HA Feng kuang = The crazed Ha, Jin.
瘋 狂 哈 金
T 90822 CHINESE F HAN An shi Han, Shao Gong.
暗 示
T 85849 CHINESE F HAR De bo jia di tai shih : I ge chun jie de nu ren = Tess of the d'Urbervilles Hardy, Thomas, 1840-1928.
德 伯 家 的 苔 絲
T 85839 CHINESE F HAR Huan Yuan = The Return of the native Hardy, Thomas, 1840-1928.
還 原
T 87555 CHINESE F HAW Hong Zi = The Scarlet letter Huo Shuang = Hawthorne, Nathaniel, 1804-1864.
紅 字
T 83185 CHINESE F HE Shui Zhi Zui He, Er Qin.
誰 之 罪
T 87585 CHINESE F HEM Hai Ming Wei duan pian xiao shuo =The Short stories of Ernest Hemingway Hai Ming Wei = Hemingway, Ernest, 1899-1961.
海 明 威 短 篇 小
T 85148 CHINESE F HOU Bai se ju ta : The hospital Hou, Wen Yong 1962-
白 色 巨 塔 候 文 詠
T 88861 CHINESE F HOU Wei xian xin ling = Dangerous mind Hou, Wen Yong, 1962-
危 險 心 靈 候 文 詠
T 73880 CHINESE F HUO Yu ling long cuan Qi : Tie shi yu ling long cuan qi, Huo, Bo Jia
玉 玲 瓏 傳 奇 候 博 嘉
T 73819 CHINESE F JIN Xin lang Ha, Jin, 1956-
新 郎 哈 金
T 88934 CHINESE F JIN Ba li lian ren = Lovers in Paris Jin, Shu Shu.
巴 黎 戀 人
T 88935 CHINESE F JIN Ba li lian ren = Lovers in Paris Jin, Shu Shu.
巴 黎 戀 人
T 73829 CHINESE F JIN Lu ding ji Jin, Yong, 1924-
鹿 鼎 記 金 庸
T 73825 CHINESE F JIN Lu ding ji Jin, Yong, 1924-
鹿 鼎 記 金 庸
T 73828 CHINESE F JIN Lu ding ji Jin, Yong, 1924-
鹿 鼎 記 金 庸
T 73826 CHINESE F JIN Lu ding ji Jin, Yong, 1924-
鹿 鼎 記 金 庸
T 73827 CHINESE F JIN Lu ding ji Jin, Yong, 1924-
鹿 鼎 記 金 庸
T 73837 CHINESE F JIN She diao ying xiong zhuan Jin, Yong, 1924-
射 貂 英 雄 傳 金 庸
T 73835 CHINESE F JIN She diao ying xiong zhuan Jin, Yong, 1924-
射 貂 英 雄 傳 金 庸
T 73838 CHINESE F JIN She diao ying xiong zhuan Jin, Yong, 1924-
射 貂 英 雄 傳 金 庸
T 73836 CHINESE F JIN She diao ying xiong zhuan Jin, Yong, 1924-
射 貂 英 雄 傳 金 庸
T 73882 CHINESE F JIN T'ien long ba pu Jin, Yong, 1924-
天 龍 八 部 金 庸
T 73876 CHINESE F JIN T'ien long ba pu Jin, Yong, 1924-
天 龍 八 部 金 庸
T 73883 CHINESE F JIN T'ien long ba pu Jin, Yong, 1924-
天 龍 八 部 金 庸
T 73869 CHINESE F JIN T'ien long ba pu Jin, Yong, 1924-
天 龍 八 部 金 庸
T 73875 CHINESE F JIN T'ien long ba pu Jin, Yong, 1924-
天 龍 八 部 金 庸
T 88892 CHINESE F KAT Man yue zhi ye , bai jing qu mo Katayama, Kyoichi.
滿 月 之 夜﹐ 白 鯨 出 沒 片山 恭 一
T 88920 CHINESE F KAT Zai shi jie de zhong xin hu han ai ging Katayama, Kyoichi.
在 世界 的 中 心 呼 喊 愛 情 片山 恭 一
T 85272 CHINESE F LAO. Cha guan : Teahouse Lao She.
茶 館 老 舍
T 83183 CHINESE F LAW Er zi yu qi ren = Sons & lovers Lawrence, D. H. (David Herbert), 1885-1930.
兒 子 與 情 人
T 88889 CHINESE F LEE Mu qin de ya sui qian Lee, He.
母 親 的 壓 歲 錢 李 赫
T 85280 CHINESE F LEE Zhong sheng you zai xiang qi/ Lee, Jia Tong.
鐘 聲 又 在 響 起 李 家 同
T 85146 CHINESE F LEE Mo sheng ren Lee, Jia Tong, 1939-
陌 生 人 李 家 同
T 87580 CHINESE F LEN De yu lu = The German lesson Nong Ci, Si Ge Fo Li De = Lenz, Siegfried, 1926-
德 語
T 85281 CHINESE F LI Kan de jian de gui Li, Ang 1952-
看 的 見 的 鬼 李 昂
T 73873 CHINESE F LI Beijing Fa yuan si Li, Ao, 1935-
北 京 法 源 寺 李 敖
T 73864 CHINESE F LI Pao mo hong cha Li, Bihua
泡 沫 紅 茶 李 碧 華
T 85816 CHINESE F LI Hei Shou Dang Li, Wen Tian Zhang Mi.
黑 手 黨
T 88924 CHINESE F LIA Cai niao pei feng huang Liang, Li Ren.
菜 鳥 配 鳳 凰
T 88941 CHINESE F LIA You lie wen de hua ping Liang, Xiao Sheng
有 裂 紋 的 花 瓶 粱 曉 聲
T 85171 CHINESE F LIA Zhao yan Liao, Hui-Ying.
朝 顏 廖 輝 英
T 73839 CHINESE F LIA Wai yu de li you Liao, Huiying
外 遇 的 理 由 廖 輝 英
T 73842 CHINESE F LIN T'i hui jen sheng chen wei ti y yen Lin, Ch'ing-hsan
體 會 人 生 真 味 的 寓 言 林清玄
T 73843 CHINESE F LIN Chuang zhao ren sheng huan xi de yu yan Lin, Qing Xuan
創 造 人 生 歡 喜 的 寓 言 林清玄
T 85285 CHINESE F LIU Mu qing de shang hen Liu, Yong 1949-
母 親 的 傷 痕 劉 庸
T 85163 CHINESE F LIU Na tiao shi guang liu zhuan de xiao xiang Liu, Yong, 1949-
那 條 時 光 流 轉 的 小 巷 劉 庸
T 85149 CHINESE F LU Wei yang ge Lu, Qiao.
未 央 歌 鹿 橋
T 88936 CHINESE F LU Ye cao Lu, Xun, 1881-1936.
野 草
T 88937 CHINESE F LUO Hong Yan Luo, Kuang Bin.
紅 顏
T 87556 CHINESE F MAR Bai nian gu du = Cien aos de soledad Chie Hsi Er Ma Ko Shih = Mrquez, Gabriel Garcia, 1928-
百 年 孤 獨
T 85168 CHINESE F MEN Yin yang shi : Fe tian juan Meng Zhen, Mo
陰 陽 師 ﹕ 飛 天 卷 夢 枕 貘
T 85169 CHINESE F MEN Yin yang shi Meng Zhen, Mo
陰 陽 師 夢 枕 貘
T 85172 CHINESE F MEN Yin yang shi : Feng huang juan Meng Zhen, Mo
陰 陽 師 ﹕ 鳳 凰 卷 夢 枕 貘
T 85167 CHINESE F MEN Yin yang shi : Fu sang shen juan Meng Zhen, Mo
陰 陽 師 ﹕ 符 喪 神 卷 夢 枕 貘
T 88897 CHINESE F MEN Yin yang shi : Qing ming gu liu Meng Zhen, Mou.
陰 陽 師 ﹕ 晴 明 取 瘤 夢 枕 貘
T 73818 CHINESE F MI Mi zou Liao, Huiying
迷走 廖輝英
T 88925 CHINESE F MUR Fa tiao niao nian dai ji : Di san bu ci niao ren pian Murakami, Haruki 1949-
發 條 鳥 年 代 記
T 85150 CHINESE F MUR Yu Chien 100% ti nu hai Murakami, Haruki, 1949-
遇 見 100 % 的 女 孩
T 88923 CHINESE F MUR Nuo wei de sen lin Muroakami, Haruki 1949-
挪 威 的 森 林
T 73868 CHINESE F NI Chen shih huan ching Ni, Kuang
真實幻境 倪匡
T 74414 CHINESE F NI Ling lei fu chih Ni, Kuang
另類複製 倪匡
T 73862 CHINESE F NI Mai ming Ni, Kuang
賣命 倪匡
T 73861 CHINESE F NI Ren mien tsu ho Ni, Kuang
人面組合 倪匡
T 73847 CHINESE F NI Shuang cheng Ni, Kuang
雙程 倪匡
T 73863 CHINESE F NI Tian da lei pi Ni, Kuang
天打雷劈 倪匡
T 88949 CHINESE F NI Di san zhe ri ji Ning, Kuang
第 三 者 日 記 倪匡
T 85156 CHINESE F OU Dan shen nan zi gong yu Ou Yang, Lin. 1969-
單 身 男 子 公 寓 歐 陽 林
T 85159 CHINESE F OUY Shao nian yi sheng tian cai shi jian bu Ouyang, Lin 1969-
少 年 醫 生 天 才 事 件 簿 歐 陽 林
T 88943 CHINESE F PAN Si xing bao gao Pan, Jun.
死 刑 報 告 潘 軍
T 85170 CHINESE F PU Ma la Taiwan Pu, Da Zhong.
麻 辣 台 灣 朴 大 中
T 88947 CHINESE F QI Ta men he wo de ai qing : Love stories about me Qi, Jian Bang.
他 們 和 我 的 愛 情
T 73886 CHINESE F QIO Tu si hua Qiong Yao, 1938-
兔絲花 瓊瑤
T 73885 CHINESE F QIO Zai shui yi fang Qiong Yao, 1938-
在水一方 瓊瑤
T 73860 CHINESE F ROW Hali Bote : Azkaban de tao fan Rowling, J.K.
哈利波特
T 87549 CHINESE F SAR Li zhi zhi nian = The Age of reason Sa Te, Bo Erh = Sartre, Jean Paul, 1905-
理 智 之 年
T 83182 CHINESE F SHA Fu Ren, Qiong Ren = Rich man, poor man Xiao, Ou Wen = Shaw, Irwin, 1913-
富 人﹐ 窮 人
T 83181 CHINESE F SHA Fu Ren, Qiong Ren = Rich man, poor man Xiao, Ou Wen = Shaw, Irwin, 1913-
富 人﹐ 窮 人
T 87561 CHINESE F SHA You shi = The Young lions Xiao, Ou Wen = Shaw, Irwin, 1913-
幼 獅
T 87567 CHINESE F SHA You shi = The Young lions Xiao, Ou Wen = Shaw, Irwin, 1913-
幼 獅
T 85153 CHINESE F SHE Di ba hao dang pu = The pawnshop no. 8 Shen Xue.
第 八 號 當 舖 深 雪
T 85808 CHINESE F SI Hong Fang Jian Si Te Lin Bao Xuan Ji.
紅 房 間
T 87572 CHINESE F STO Xin ling de chi qing = The passions of the mind ; a biographical novel of Sigmund Freud Stone, Irving, 1903-
心 靈 的 激 情
T 87578 CHINESE F STO Xin ling de chi qing = The passions of the mind ; a biographical novel of Sigmund Freud Stone, Irving, 1903-
心 靈 的 激 情
T 87573 CHINESE F SWI Ge lieh fo yu chi = Gulliver's travels Shih Lieh Fu Te = Swift, Jonathan, 1667-1745.
格 列 佛 遊 記
T 73844 CHINESE F TAN Jie gu shi de n er Tan, Amy
接 骨 師 的 女 兒 譚恩美
T 85847 CHINESE F TOL Chan cheng yu ho pin = War and peace Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910.
戰 爭 與 和 平
T 85848 CHINESE F TOL Chan cheng yu ho pin = War and peace Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910.
戰 爭 與 和 平
T 85845 CHINESE F TOL Chan cheng yu ho pin = War and peace Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910.
戰 爭 與 和 平
T 85846 CHINESE F TOL Chan cheng yu ho pin = War and peace Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910.
戰 爭 與 和 平
T 88902 CHINESE F TSU Ji du de xiang qu Tsuji, Hitonari.
嫉 妒 的 香 氣
T 87548 CHINESE F TUR Lieh ren bi ji = A hunter's sketches Tu Ge Nie Fu = Turgenev, Ivan Sergeevich, 1818-1883.
獵 人 筆 記
T 85818 CHINESE F VAN Kuan Rong VanLoon, Hendrik Wilhelm, 1882-1944.
寬 容
T 88939 CHINESE F WAN Wang shuo wen ji : Wo shi ni ba ba. Wang, Shuo.
王 碩 文 集 ﹕ 我 是 你 爸 爸 王 碩
T 85322 CHINESE F WAN Gua sha Wang, Xiaoping.
刮 痧
T 88863 CHINESE F WAT Hong se cheng bao Watanabe, Junichi 1933-
紅 色 城 堡 渡 邊 淳 一
T 73820 CHINESE F WEI Shanghai bao bei Wei, Hui
上海寶貝 魏惠
T 88877 CHINESE F WU Zui lan de lan Wu, Dan Ru.
最 藍 的 藍 吳 淡 如
T 88932 CHINESE F WU Chun qiu cha shi. Wu, Jin Fa.
春 秋 茶 室 錦 發
T 85152 CHINESE F WU Mei guo hai zi zhong guo niang Wu, Ling Yao, 1951-
美 國 孩 子 中 國 娘
T 88854 CHINESE F XI Zong shi ba li : Paris Xi, Ling.
總 是 巴 黎 西 零
T 85276 CHINESE F XIA Gui hua xiang Xiao, Li Hong.
桂 花 巷 蕭麗紅
T 73849 CHINESE F XIA Qian jiang you shui qian jiang yue Xiao, Li Hong
千江有水千江月 蕭麗紅
T 85147 CHINESE F XIA Zou quo cong qian Xiao, Sa.
走 過 從 前 蕭 颯
T 85155 CHINESE F XIE Dong jing ren Xie Jing, Yi Er San.
東 京 人 新 井 一 二 三
T 85160 CHINESE F XIN Mei li ren sheng de 22 zhong bao dian Xing, Lin Zi
麗 人 生 的 22 種 寶 典 杏 林 子
T 88921 CHINESE F YAM Lian ai zhong du = Loveholic Yamamoto, Fumio.
戀 愛 中 毒
T 88951 CHINESE F YAM Bai se ju ta shang Yamasaki, Toyoko.
白 色 巨 塔
T 88953 CHINESE F YAM Bai se ju ta xia Yamasaki, Toyoko.
白 色 巨 塔
T 88954 CHINESE F YAM Bai se ju ta zhong Yamasaki, Toyoko.
白 色 巨 塔
T 90806 CHINESE F YAN Zhan zhuan hong lian Liao, Hui Ying.
展 轉 紅 蓮 廖 輝 英
T 88884 CHINESE F YAN Jin di ai qing Yang, Xiao Yun.
禁 地 愛 情 楊 曉 雲
T 85162 CHINESE F YI Sheng si yi yan Yi, Neng Jing 1969-
生 死 遺 言 伊 能 靜
T 90818 CHINESE F YI Zhe yang de ai tuo yi tian shi cuo yi tian Yi, Shu.
這 樣 的 愛 托 一 天 是 錯 一 天 亦 舒
T 73865 CHINESE F YIS Chi nan gua de ren Yishu
吃南瓜的人 亦舒
T 73859 CHINESE F YIS Shou juan pao shu wu meng chang Yishu
手倦拋書午夢長 亦舒
T 73870 CHINESE F YIS Xiao ren er Yishu
小人兒 亦舒
T 88873 CHINESE F YUN Zuo bian you bian Yun Jin.
左 邊 右 邊 亦舒
T 73888 CHINESE F ZHA Ban sheng yuan Chang, Ai Ling
半 生 緣 張 愛 玲
T 75532 CHINESE F ZHA Liu chuan de jung yen Chang, Ching Hsiang
流 轉 的 容 顏 張 清 香
T 88915 CHINESE F ZHA Ban sheng yuan. Zhang, Ai Ling.
半 生 緣 張 愛 玲
T 73877 CHINESE F ZHA Chi di zhi lian. Zhang, Ai Ling
赤地之戀 張 愛 玲
T 74415 CHINESE F ZHA Ch'ing ch'eng chih lien : Chang Ai ling tuan p'ien hsiao shuo chi chih i. Zhang, Ai Ling
傾城之戀 張 愛 玲
T 73891 CHINESE F ZHA Di yi lu xiang : Zhang Ailing duan pian xiao shuo ji zhi er Zhang, Ai Ling
第一爐香 張 愛 玲
T 85319 CHINESE F ZHA Hong mei gui yu bai mei gui Zhang, Ai Ling.
紅 玫 瑰 與 白 玫 瑰 張 愛 玲
T 73890 CHINESE F ZHA Hung lou meng yen. Zhang, Ai Ling
紅樓夢魘 張 愛 玲
T 73887 CHINESE F ZHA Liu Yan Zhang, Ai Ling
餘韻 張 愛 玲
T 73889 CHINESE F ZHA Y yung : Zhang Ai Ling chun chi. Zhang, Ai Ling
怨 女 張 愛 玲
T 73881 CHINESE F ZHA Y yung : Zhang Ai Ling chun chi. Zhang, Ai Ling
怨 女 張 愛 玲
T 74412 CHINESE F ZHA Zhang kan Zhang, Ai Ling
張 看 張 愛 玲
T 73833 CHINESE F ZHA Duo shao lou tai yan yu zhong : di wang hou fei Zhang, Manjuan
多少樓臺煙雨中 張曼娟
T 73866 CHINESE F ZHA Yi kuang yi xia yi wen wen : ming chen ming shi, gong an, xia yi qi shi Zhang, Manjuan
亦狂亦俠亦溫文 張曼娟
T 73872 CHINESE F ZHA Yuan zuo yuan yang bu xian xian : hun lian jia ting Zhang, Manuan
願作鴛 鴦不羨仙 張曼娟
T 88878 CHINESE F ZHA Qing ren wu lei Zhang, Xiao Xian.
情 人 無 淚 張 曉 嫻
T 85271 CHINESE F ZHA Si yu Zhao, Ning.
私 浴 趙 凝
T 73840 CHINESE F ZHE Ba li xiao guan mi mi qing ren Zheng, Huajuan
巴黎小館秘密情人 張華娟
T 85166 CHINESE F ZHU Ye ye yao he chang dao bing cha de nu ren Zhu, Gou Zhen.
夜 夜 要 喝 長 島 冰 茶 的 女 人 朱 國 珍
T 73892 CHINESE F ZHU Ji rang ge Zhu, Tianxin
擊壤 歌 天心
T 88898 CHINESE MYS BLO Fan hua jiang jin = All the flowers are dying / Lao lun si pu luo ke zhu ; You Chun Li yi. Block, Lawrence.
繁 花 將 盡
T 88895 CHINESE MYS JI Wang lu xiong lin Ji, Qing.
網 路 凶 鄰 即 晴
T 88948 CHINESE MYS MIY Ji Fu Miyabe, Miyuki.
繼 父 宮部 美 幸
T 88874 CHINESE MYS SCH Wo yi luo de na yi ban Schlink, Bernhard.
我 遺 落 的 那 用一 半
T 88945 CHINESE MYS SHI He an bo de shi ren shu Shimada, Souji.
黑 暗 岥 的 食 人 樹 島 田莊 司
T 90812 CHINESE SC TAI Taiwan nu sheng liu xue shou ji
台 灣 女 生 留 學 手 記
T 88909 CHINESE SC TAI Taiwan cheng zhang xiao shuo xuan Yang, Jia Xian.
台 灣 成 長 小 說 選 楊 佳 嫻
T 88922 CHINESE SC YA Nu zhuo jia de bai bao xiang Ya Xuan.
女 作 家 的 百 寶 箱
T 88960 CHINESE 158.1 HEI Po ju er chu : Hei Youlong de 30 ge ren sheng zhi hui Hei, Youlong.
破 局 而 出 ﹕ 黑 幼 龍 的 30 個 人 生 智 慧 黑 幼 龍
T 88956 CHINESE 641.5951 JIA Tai Wan dao di chao mi fen. Jiang, Li Zhu.
灣 到 地 炒 米 粉 江 麗 珠
T 88967 CHINESE 641.5951 LIA Lan ren zuo cai : Liang Qiong Bai jiao ni zho yi tian chi Liang, Qiong Bai.
懶 人 做 菜 粱 瓊 白
T 88961 CHINESE 658 WAN Yong gan qu qiao lao ban de men : Jia gu wen CEO Li Shao Wang, Mei.
勇 敢 去 敲 老 闆 的 門 王 梅
T 88963 CHINESE 658 ZHA Wu qian yi chuan qi : Guo Tai Ming de hong hai di guo Zhang, Shu Yi.
五 千 億 傳 奇﹕ 郭 台 銘的 鴻 海 帝 國 張 戍 誼
T 88959 CHINESE B HUA Jin han mei xiang : Gu Zhen Fu ren sheng ji shi Huang, Tiancai.
勁 寒 梅 香 ﹕ 辜 振 甫 人 生 記 實
T 88965 CHINESE B QIA Qian Fu hui yi lu Qian, Fu, d1935-
T 88964 CHINESE B QIA Qian Fu hui yi lu Qian, Fu, d1935-
錢 復 回 憶 錢 復
T 88958 CHINESE F AH Jiu qing sha fa : Yi chang tiao zhan lian ai guan xi de An, YaMei.
舊 情 沙 發 阿 亞 梅
T 88966 CHINESE F CHA Xia yi zhan gian, yao chang shen mo ge? Chai qi, You Xiang.
下 一 站 前﹐ 要 唱 什 麼 歌 柴 崎 友 香
T 88962 CHINESE F EKU Tian mi xiao huang yan Ekuni, Kaori 1964-
甜 蜜 小 謊 言 江國 香 織
T 88957 CHINESE F GAN Qing wa tang gui tan Gang Ben, Gi Tang.
青 蛙 堂 鬼 談 岡 本 綺 堂
T 102134 CHINESE 153.44 GLA Jue duan 2 miao jian Gladwell, Malcolm
決 斷 2 秒 間
T 102121 CHINESE 158.1 COV Di ba ge xi guan : cong cheng gong dao zhuo yue = The 8th ha Covey, Stephen R.
第 八 個 習 慣- 從 成 功 到 卓 越
T 102146 CHINESE 158.1 GUO Wang Yong Qin gei nian qing ren de ba tang ke Guo, Tai.
王 永 慶 給 年 青 人的 八 堂 課 郭 泰
T 102156 CHINESE 158.1 ROV Good luck : Dang xing yun lai qiao men = La buena suerte Rovira, Alex.
當 幸 運 來 敲 門
T 102133 CHINESE 158.1 ZHE Wu chang, you xiao main dui sheng huo Zheng, ShiYan.
無 常 有 效 面 對 生 活 鄭 石 岩
T 102128 CHINESE 158.2 HEI Ying zai ying xiang li : Kaneiji ren ji guan xi jiu da f Hei, Youlong.
贏 在 影 響 力 黑 幼 龍
T 102152 CHINESE 649 YOU Ba ge bao he : Rang hai zi huo chu jing cai ren sheng You, Qiangui.
八 個 寶 盒﹕ 讓 孩 子 活 出 精 彩 人 生
T 102139 CHINESE 650.1 DA Si kao de ji shu Da Qian, Yan Yi.
思 考 的 技 術 大 前 研 一
T 88972 CHINESE 650.1 GAO Zao shang shi dian yi qian gao ding gong zhu : Huang jin Gao Jin, Shen Fu.
早上 十 點 以 前 搞 定 工 作 高 井 伸 夫
T 102158 CHINESE 658.3112 POU Ru he yi dong fu shi shan : Da di chu lai , cai shi ding Poundstone, William.
如 何 移 動 富 士 山
T 102151 CHINESE 920 ZHO Deng deng liang le : Wo de nu er niu niu Zhou, Guo Ping.
燈 燈 亮 了 ﹕ 我 的 女 兒 妞 妞 周 國 平
T 102145 CHINESE F HAN Chang an luan Han, Han.
長 安 亂 韓 寒
T 102140 CHINESE MYS CLA Hui se de ling hun = Les ames grises Claudel,Philippe.
灰 色 的 靈 魂
T 102127 CHINESE MYS MIY Lin ren de fan zui Miyabe, Miyuki.
鄰 人 的 犯 罪 宮部 美 幸
T 102157 CHINESE MYS SON Qian li yan Song Gang, Gui You.
千 里 眼 松 岡 圭 祐
T 102150 CHINESE 306.2 YAN 10 nain hou de Taiwan Yang, Zhao.
十 年 後 的 台 灣 楊 照
T 102144 CHINESE 327.51 QIA Wai jiao shi ji Qian, Qichen.
外 交 十 記 錢 其 琛
T 102138 CHINESE F ICH Xian zai, hen xian jian ni Ichikawa, Takuji.
現 在 很 想 見 你 市 川 拓 司
T 102131 CHINESE F WAN Dao dan gui ri ji II = II giomalino della domenica Wan Ba.
搗 蛋 鬼 日 記 萬 巴
T 102148 CHINESE 133.1 YUE Gui shen Yue, Juan Juan.
鬼 神 岳 娟 娟
T 103954 CHINESE 294.3923 DA Ai Shi she me? = Love? Da Lai La Ma.
愛 是 什 麼 達 賴 喇 嘛
T 102149 CHINESE 305.42 WOO San mei jin bi = Three guineas Woolf, Virginia, 188
三 枚金 幣 維 金 尼 亞 。 吳 爾 夫
T 102130 CHINESE 332.024 KIY Fu ba ba, fu xiao hai = Rich kid smart kid Kiyosaki, Robert T.,
富 爸 爸 ﹐ 富 小孩
T 103948 CHINESE 332.6 CAO Mei guo zheng juan shi chang shang shi shi zhan 100 wen jie Cao, Guo Yang
美 國 證 卷 市 場 上 市 實 戰 100 問 解 曹 國 揚
T 102119 CHINESE 616.85 GAO Bai tuo you yu he jiao lu Gao Tian, Ming He.
擺 脫 憂 鬱 和 焦 慮 高 田 明 和
T 102124 CHINESE 649 HON Li ying wai he : Jiang Li jiu hao Hong, Lan.
理 應 外 合﹕ 講 理 就 好 洪 蘭
T 102154 CHINESE 649 SIL Pei yang gao EQ xiao hai = Rules for parents : [Jai] shi Silver, Nan.
培 養 高 EQ 小 孩 南 絲 佛
T 102136 CHINESE 915.1 YI Zai Beijing sheng cun de 100 li you = 100 reasons to enj Yi, Li Chuan.
在 北 京生 存 的 100 理 由 尹 麗 川
T 102118 CHINESE 920.02 CHI He fei si jie mei Chin, Ann Ping.
合 肥 四 姐 妹 金 安 平
T 102125 CHINESE F FRA Leng shan = Cold moutain Frazier, Charles.
冷 山
T 102126 CHINESE F MEN Sha men kong hai Meng Zhen Mo
沙 門 空 海 夢 枕 貘
T 102143 CHINESE F WEI Yue guo ta de jian, kan jian lian ren Wei Chuan, Hui.
越 過 她 的 肩﹐ 看 見 戀 人 唯 川 惠
T 102131 CHINESE F WOO Zi ji de fang jian = A room of one's own Woolf, Virginia, 188
自己 的 房 間
T 102120 CHINESE F ZHU Han ba Zhu, Xi Ning 1927-19
旱 魃 朱 西
T 102142 CHINESE MYS SHI Tou ming ren de xiao wu = The invisible man's virus Shimada, Soji.
透 明 人 的 小 屋 島 田莊 司
T 103942 CHINESE MYS TSU Ying zi de gao fa : Qian cao jian cha guan xi lie Tsuchiya, Takao.
影 子 的 告 發 : 千 草 檢 察 官 系 列 土 屋 隆 夫
T 103936 CHINESE MYS TSU Hong de zu qu : Qian cao jian cha guan xi lie Tsuchiya, Takao.
紅 的 組 曲﹕ 千 草 檢 察 官 系 列 土 屋 隆 夫
T 102137 CHINESE MYS ZHU Mao tou ying nan Zhu Chuan, Cou Ren
貓 頭 鷹 男 朱 川 湊 人
DVD / VCD
T 88908 CHINESE DVD BA Ba li lian ren.
巴 黎 戀 人
T 88907 CHINESE DVD DA Da Chang Ji.
大 長 今
T 88952 CHINESE DVD HAN Han wu da di.
漢 武 大 帝
T 88904 CHINESE DVD QIN Qing ding da fan dian.
情 定 大 飯 店
T 88905 CHINESE DVD SHA Shang hai tan = The bund I
上 海 灘
T 88944 CHINESE DVD TIA Tian xia di yi = Hero.
天 下 第 一
T 88906 CHINESE DVD ZAI Zai xiang Liu Luoguo = Prime Minster Liuluoguo.
宰 相 劉 羅 鍋
T 88946 CHINESE DVD ZHA Zhan shen = Mars.
戰 神
T 102155 CHINESE DVD POS Postman fights back.
巡 城 馬
T 88955 CHINESE J DVD DON Dong hua xue tang shi
動 畫 學 唐 詩
T 99633 CHINESE J DVD ZHO Zhong hua er ge.
中 華 兒 歌
T 82965 CHINESE J DVD ZUI Zui xi ai de ying shi er ge.
最 喜 愛 的 兒 歌
T 88969 CHINESE J VCD CHO Chong chong jia zu di wu ji
蟲 蟲 家 族 第 五 集
T 88968 CHINESE J VCD CHO Chong chong jia zu di si ji
蟲 蟲 家 族 第 四 集
T 88971 CHINESE J VCD SAN San zhi xiao zhu = The three little pigs
三 隻 小 豬
T 88970 CHINESE J VCD XIA Xiao mu ou = Pinocchio
小 木 偶
古 風 民 俗 齊 星 編 著
活 用 漫 畫 成 語 (第 一 集) 許 炎 輝 教 授
活 用 漫 畫 成 語 (第 二 集) 許 炎 輝 教 授
活 用 漫 畫 成 語 (第 三 集) 許 炎 輝 教 授
生 活 趣 聞 小 博 士 谷 中 鳴
護 生 趣 聞 陳 聰 德
十 年 磨 一 劍 張 耀 維
把 這 份 情 傳 下 去
遇 邪 記- 秉 燭 夜 談 之 一 司 馬 中 原
湘 東 野 話 司 馬 中 原
六 祖 大 師 惠 能 的 故 事
護 生 的 故 事
中 國 童 話 4 (四 月 的 故 事) 漢 聲 兒 童 重叢 書
中 國 童 話 9 (九 月 的 故 事) 漢 聲 兒 童 重叢 書
中 國 童 話12 (十二 月 的 故 事) 漢 聲 兒 童 重叢 書